karciawiersze

16 tekstów – auto­rem jest kar­ciawier­sze . 

Mo­ja miłość do Ciebie z roz­paczy uszy­ta. Noszę ją dziel­nie Choć po­woli zaczy­na się pruć. Stop­niowo koi mnie ul­ga. Czy przes­taję Cię Kochać? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 marca 2018, 22:51

Rana bolesna solą osypana

Miałam tyl­ko Ciebie..
Te­raz mam już tyl­ko siebie. Nie chce mieć tyl­ko siebie.
Chce Ciebie. Przy so­bie tak jak Ro­meo chciał mieć swoją Julie.
Lecz to nie ta poez­ja, nie te życie, nie ten świat.
To nie ta miłość 

list
zebrał 1 fiszkę • 18 lutego 2018, 00:01

Nigdy nie wysłano

Przed na­mi morza, oceany do przepłynięcia.
Bar­dzo sil­ne i wy­sokie wiat­ry, które będą ośle­piać nasze zmęczo­ne podróżą oczy. Może na chwilę stra­cimy nadzieję.
Życie na­bie­rze sza­rych ko­lorów. Wte­dy za­damy so­bie py­tanie, czy war­to. Ale w głębi ser­ca się nie pod­da­my. Będziemy się szu­kać.
Od­naj­dziemy się. W końcu się od­naj­dziemy Kochanie.
Proszę tyl­ko nie zwątpij w siebie, we mnie. W Nas. 

list
zebrał 2 fiszki • 16 lutego 2018, 23:21

Je­go słowa przeszły po moim kruchym ser­cu z wielką siłą bólu i roz­paczy. Niep­rze­myśla­ne li­ter­ki ułożone w wy­raz nig­dy nie bo­lały tak jak wte­dy, kiedy os­tatni raz go widzialam. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 stycznia 2018, 19:47

Od­szedł. Zos­ta­wił samą na tej ok­ropnej spuściźnie niena­wiści i żalu zwa­nej ziemią. Zos­ta­wił umysł w wiel­kim chaosie i z wielką pus­tką. Ser­cem niez­dolnym do fun­kcjo­nowa­nia w tej bru­tal­nej rzeczy­wis­tości i ciałem w rozsypce... 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 21 stycznia 2018, 00:58

* * *

Widzialam Ciebie i było fajnie
za­pew­ne jak w niebie
Widzialam liście na drze­wie
I te­raz nie wiem..
Jest je­sień. . 

wiersz • 20 listopada 2017, 11:51

Znów od­na­lazłam we­ne na pi­sanie wier­szy, lecz po­raz ko­lej­ny skończyła się, przy po­myśle­niu o Twoim imieniu. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 listopada 2017, 10:07

Nie ma de­finic­ji miłości, bo każdy od­czu­wa i przeżywa ją inaczej.
Nie można prze­cież us­ta­lić jak ma ona prze­biegać od A do Z. Miłość to emoc­je.. Nie da się ich narzu­cić. . 

myśl • 6 września 2017, 18:22

* * *

Ka­wa na ławe
Ser­ce na stół
Małe opętanie
Bieliz­na na dywanie
I już nic nie będzie ta­kie same
Bo ser­ce ma złamane 

wiersz • 8 maja 2017, 13:11

War­tość człowieka to już tyl­ko dob­ra ma­terial­ne... Nikt nie dos­trze­ga za­let człowieka, przez co ubodzy głupieją, a za­możni szaleją... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 lutego 2017, 23:04
karciawiersze

Cześć mam na imię Karolina. Pragnę podzielić się swoim żalem z ludźmi, którzy czują podobnie. Jestem młodą, zamkniętą się w sobie kobietą, która pragnie...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

6 marca 2018, 19:13yestem sko­men­to­wał tek­st Moja miłość do Ciebie [...]

5 marca 2018, 22:51karciawiersze do­dał no­wy tek­st Moja miłość do Ciebie [...]

18 lutego 2018, 00:01karciawiersze do­dał no­wy tek­st Rana bo­les­na solą osy­pana

16 lutego 2018, 23:21karciawiersze do­dał no­wy tek­st Nigdy nie wysłano

27 stycznia 2018, 19:47karciawiersze do­dał no­wy tek­st Jego słowa przeszły po [...]

21 stycznia 2018, 00:58karciawiersze do­dał no­wy tek­st Odszedł. Zos­ta­wiłsamą na te­jok­ropnej [...]

20 listopada 2017, 11:51karciawiersze do­dał no­wy tek­st Widzialam Ciebie i było [...]

18 listopada 2017, 03:05oszi3 sko­men­to­wał tek­st Znów od­na­lazłam we­ne na [...]

17 listopada 2017, 10:07karciawiersze do­dał no­wy tek­st Znów od­na­lazłam we­ne na [...]

6 września 2017, 19:18Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie ma de­finic­ji miłości,bo [...]