karciawiersze

30 tekstów – auto­rem jest kar­ciawier­sze . 

* * *

Przy To­bie czuję się jak motyl
Mały fru­wający przy To­bie mój dotyk
Choć nie duży dla Ciebie ma sens
Ja da­je Ci w nim mój cały śpiew
Miłości pew­nej obiecuję
Od­wdzięczyć się nią oczekuję. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 listopada 2018, 15:21

* * *

Zos­tań przy mym bo­ku, a ja spełnić obiecam miłości naj­większej wszys­tko co dla nas is­totne. Po­tem wszys­tko powróci do normy. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 30 października 2018, 09:45

* * *

Dra­matem na­pisa­na część rozstania.
Le­piej się witać.
Lecz to pożeg­na­nie bez następne­go powitania
O miłości wiele kłam­stw rzu­conych, od­rzu­conych.
On zwykłą sym­pa­tią podchmielony...
Ona w go­towości ser­ca pęknięcia ...
Kłamie, zmyśla, kręci, pęka i wzycha.
Tyl­ko rzekła...
Ja również nie od­dałabym za Ciebie serca. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 września 2018, 13:40

Za­pom­nieć chce to co było mi blis­kie. Jak szty­let twe słowa ukoić czym­kolwiek, które rzu­ciłeś na krótkie pożeg­na­nie. Dzi­siej­sze spot­ka­nie, spa­lić w pa­mięci czasu. 

myśl • 24 września 2018, 19:36

* * *

Sie­dzi obok mnie w ten deszczo­wy wieczór, nieświadom mych uczuć, które buzują
Gdy pro­si mnie o herbatę... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 września 2018, 19:53

* * *

Ależ mam szczęście.
Szko­da, że do pecha najczęściej.. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 17 września 2018, 06:56

Poczułam nieo­dzowną stratę, która właśnie za­lała moją duszę.
Dlacze­go pus­tka pot­ra­fi wy­pełniać człowieka? 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 września 2018, 21:22

* * *

Wiatr dos­ta­je się zza zam­kniętych okien do mo­jego ser­ca, ciała,głowy.
Ból roz­siał się w ser­cu i puszcza plony.
To będą ko­lej­ne przeszkody.
Nie ta­kie miały być nasze.. Ugody!
zno­wu upa­dam, spa­dam, po­tykam się.
Nie ta­kie miały być plony! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 sierpnia 2018, 04:04

* * *

Sce­narzys­ta życiowy strasznie nat­chniony. Czuję, że nie stro­ni od ochłody. 

wiersz • 6 sierpnia 2018, 20:19

* * *

Mys­li tak niep­rze­ciętne. Ja­kie mam życie przeklęte. 

wiersz • 6 sierpnia 2018, 10:38
karciawiersze

Zwykły. Zwykły szary człowiek, w zwykłym, niezwykłym świecie. in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

11 listopada 2018, 15:21karciawiersze do­dał no­wy tek­st Przy To­bie czuję sięjak [...]

30 października 2018, 09:45karciawiersze do­dał no­wy tek­st Zostań przy mym bo­ku, [...]

25 września 2018, 13:40karciawiersze do­dał no­wy tek­st Dramatem na­pisa­na część roz­sta­nia. Le­piej [...]

24 września 2018, 20:08yestem sko­men­to­wał tek­st Zapomnieć chce to co [...]

24 września 2018, 19:36karciawiersze do­dał no­wy tek­st Zapomnieć chce to co [...]

23 września 2018, 12:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

23 września 2018, 08:39zofija sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

22 września 2018, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

22 września 2018, 20:30CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

22 września 2018, 19:53karciawiersze do­dał no­wy tek­st Siedzi obok mnie w [...]