karciawiersze

12 tekstów – auto­rem jest kar­ciawier­sze . 

* * *

Widzialam Ciebie i było fajnie
za­pew­ne jak w niebie
Widzialam liście na drze­wie
I te­raz nie wiem..
Jest je­sień. . 

wiersz • 20 listopada 2017, 11:51

Znów od­na­lazłam we­ne na pi­sanie wier­szy, lecz po­raz ko­lej­ny skończyła się, przy po­myśle­niu o Twoim imieniu. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 listopada 2017, 10:07

Nie ma de­finic­ji miłości, bo każdy od­czu­wa i przeżywa ją inaczej.
Nie można prze­cież us­ta­lić jak ma ona prze­biegać od A do Z. Miłość to emoc­je.. Nie da się ich narzu­cić. . 

myśl • 6 września 2017, 18:22

Nig­dy sie nie pod­da­waj.. Bar­dzo zna­ne po­wie­dze­nie i dość często wy­powiada­ne. Choć jest w tym bar­dzo dużo praw­dy to Czas jest kluczo­wy. Zaw­sze to czas ro­bi naj­więcej, a Two­ja upor­czy­wa wal­ka to dopełnia. 

myśl • 5 czerwca 2017, 18:22

* * *

Ka­wa na ławe
Ser­ce na stół
Małe opętanie
Bieliz­na na dywanie
I już nic nie będzie ta­kie same
Bo ser­ce ma złamane 

wiersz • 8 maja 2017, 13:11

War­tość człowieka to już tyl­ko dob­ra ma­terial­ne... Nikt nie dos­trze­ga za­let człowieka, przez co ubodzy głupieją, a za­możni szaleją... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 lutego 2017, 23:04

Naj­bo­leśniej­szym mo­men­tem w życiu każde­go człowieka, jest mo­ment Gdy pośród naj­bliższych czu­je się sa­mot­ny. To bar­dzo me­lan­cho­lij­ny czas. Czas w którym zmienia się wszys­tko. Nic nie bo­li tak bar­dzo jak świado­mość, że mi­mo wszys­tkich ar­gu­mentów, które wy­myślasz, wiesz, że jes­teś samotny. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 stycznia 2017, 23:26

* * *

Czuję Cię.. Och czuję.
Co­raz moc­niej i dot­kli­wiej.
Słyszę Cię. Jes­teś blisko.

Wiem, że przyj­dziesz, to ta­kie nieuniknione,
Ale proszę, nie dziś, nie w tym momencie..

Już jes­teś..Tak bar­dzo te­go nie chciałam.
łudziłam się, że nie wrócisz.
Jed­nak jes­teś z ba­las­tem wielu łez
Me ser­ce nie zniesie dru­gi raz nies­pełnionej miłości.. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 listopada 2016, 00:37

Is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia...
Sko­ro miłość zaczy­na się od rozmów i wspólnie spędzo­nego cza­su to dlacze­go nie może zacząć się od jed­ne­go drob­ne­go uśmie­chu.? Sens życia tkwi w łapa­niu drob­nostek. Kochasz to co jest szczere. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 października 2016, 21:07

Sny

.Widzę Cię tu, tu w moich snach, gdzie gra­nic brak.
Cza­su tak wiele, ro­bimy wszys­tko wspak.
Nie ma bólu, tyl­ko ra­dości smak. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 sierpnia 2015, 02:19

karciawiersze

karciawiersze

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 listopada 2017, 11:51karciawiersze do­dał no­wy tek­st Widzialam Ciebie i było [...]

18 listopada 2017, 03:05oszi3 sko­men­to­wał tek­st Znów od­na­lazłam we­ne na [...]

17 listopada 2017, 10:07karciawiersze do­dał no­wy tek­st Znów od­na­lazłam we­ne na [...]

6 września 2017, 19:18Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie ma de­finic­ji miłości,bo [...]

6 września 2017, 18:22karciawiersze do­dał no­wy tek­st Nie ma de­finic­ji miłości,bo [...]

5 czerwca 2017, 22:52dark smurf sko­men­to­wał tek­st Nigdy sie nie pod­da­waj.. [...] 

23 lutego 2017, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st Wartość człowieka to już [...]

19 października 2016, 00:17Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st Istnieje miłość od pier­wsze­go [...]

18 października 2016, 21:12Cris sko­men­to­wał tek­st Istnieje miłość od pier­wsze­go [...]

18 sierpnia 2015, 02:19karciawiersze do­dał no­wy tek­st Sny