karciawiersze

28 tekstów – auto­rem jest kar­ciawier­sze . 

No­wy rok zaw­sze wie­szczyć ma zmiany,
A prze­cież da­ty zmieniają tyl­ko spostrzeżenie
Na stra­ty. Nie cze­kaj na fa­jer­werki, aby zmienić swo­je życie. Czas płynie i nie wróci.
A życie pot­ra­fi zas­mu­cić, gdy za późno się ocucisz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 stycznia 2019, 17:13

* * *

Pokój pełen drob­nych gestów.
Kieliszków, ta­lerzy. Na­wet kil­ka ub­rań bru­tal­nie ściągniętych. Od­dychają jeszcze świeżością, roz­paczą, tęsknotą. Ma­lują na­miętny ob­raz wspom­nień który tak będzie pamiętny. 

erotyk • 2 stycznia 2019, 21:27

Sza­cunek miarą uczu­cia które­go brak gdy sza­cunek się kończy. Miłości nie ma bez sza­cun­ku. Zas­tanów się mądrze, gdy go zabraknie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 grudnia 2018, 00:35

Czy to miłość, gdy Two­ja miłość Roz­stań pew­na siebie, gdy tak miłość wyz­na­wać Ci pewna? 

myśl • 24 grudnia 2018, 23:14

Złotą radę pragnę Ci dać.
Nie da­waj siebie całej na raz,
Gdyż całej się odzys­kać już nig­dy nie zdołasz. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 15 grudnia 2018, 18:29

Szcze­rość ważnym ele­men­tem al­truiz­mu ,
Dla te­go je­dyne­go , bądź sobą.
Bo gdy szczęście Cie pożeg­na, ura­tować nie zdołasz , ani pozbierać.. 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 9 grudnia 2018, 20:30

* * *

Przy To­bie czuję się jak motyl
Mały fru­wający przy To­bie mój dotyk
Choć nie duży dla Ciebie ma sens
Ja da­je Ci w nim mój cały śpiew
Miłości pew­nej obiecuję
Od­wdzięczyć się nią oczekuję. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 listopada 2018, 15:21

* * *

Dra­matem na­pisa­na część rozstania.
Le­piej się witać.
Lecz to pożeg­na­nie bez następne­go powitania
O miłości wiele kłam­stw rzu­conych, od­rzu­conych.
On zwykłą sym­pa­tią podchmielony...
Ona w go­towości ser­ca pęknięcia ...
Kłamie, zmyśla, kręci, pęka i wzycha.
Tyl­ko rzekła...
Ja również nie od­dałabym za Ciebie serca. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 września 2018, 13:40

* * *

Sie­dzi obok mnie w ten deszczo­wy wieczór, nieświadom mych uczuć, które buzują
Gdy pro­si mnie o herbatę... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 września 2018, 19:53

* * *

Ależ mam szczęście.
Szko­da, że do pecha najczęściej.. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 17 września 2018, 06:56
karciawiersze

Zwykły. Zwykły szary człowiek, w zwykłym, niezwykłym świecie. in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 stycznia 2019, 11:23onejka sko­men­to­wał tek­st Nowy rok zaw­sze­wie­szczyć ma [...]

3 stycznia 2019, 20:06yestem sko­men­to­wał tek­st Nowy rok zaw­sze­wie­szczyć ma [...]

3 stycznia 2019, 17:13karciawiersze do­dał no­wy tek­st Nowy rok zaw­sze­wie­szczyć ma [...]

2 stycznia 2019, 22:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pokój pełen drob­nych gestów. [...] 

2 stycznia 2019, 21:27karciawiersze do­dał no­wy tek­st Pokój pełen drob­nych gestów. [...] 

25 grudnia 2018, 02:12karciawiersze sko­men­to­wał tek­st Szacunek miarą uczu­cia które­go [...]

25 grudnia 2018, 01:19yestem sko­men­to­wał tek­st Szacunek miarą uczu­cia które­go [...]

25 grudnia 2018, 01:06karciawiersze sko­men­to­wał tek­st Szacunek miarą uczu­cia które­go [...]

25 grudnia 2018, 00:50yestem sko­men­to­wał tek­st Szacunek miarą uczu­cia które­go [...]

25 grudnia 2018, 00:35karciawiersze do­dał no­wy tek­st Szacunek miarą uczu­cia które­go [...]